วีดิทัศน์ชุดพิเศษ ตามรอยพระยุคลบาท สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมวีดิทัศน์ชุดพิเศษ  “ตามรอยพระยุคลบาท สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เสด็จฯ เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงครั้งสุดท้าย ตลอดจนความภาคภูมิใจ ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยมีพระองค์เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเพื่อส่วนรวมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการหลวง โครงการไม้ยางนาและปลูกต้นไม้ในวัง “อุทกพลวัต”... กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล โครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า และ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตลอดจนภาพประวัติศาสตร์การจัดงานถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

          “พวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาโดยตลอด และขอน้อมนำคำสอนรวมถึงองค์ความรู้จากการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาบูรณาการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้มีความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดีได้ โดยจะส่งต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากรุ่นสู่รุ่น ครูสู่ศิษย์ บัณฑิตสู่ชุมชน และสืบสานปณิธานศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติสืบไป”

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 23 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/02/2017  เวลา 08:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ