การประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 21 กุมภาพันธ์ 2560

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ในวันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น ๑  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน นั้น

          กำหนดการ

          เวลา ๐๘.๑๕ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น ๑  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

          เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ

          เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  ประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
                                               ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 17 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 21/02/2017  เวลา 15:18

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ