หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้อ ๕ ภูมิสังคม

หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  [ รายละเอียด ]

2.  ระเบิดจากข้างใน [ รายละเอียด ]

3.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  [ รายละเอียด ]

4.  ทำตามลำดับขั้น [ รายละเอียด ]

5.  ภูมิสังคม [ รายละเอียด ]

6.  องค์รวม [ รายละเอียด ]

7.  ไม่ติดตำรา

8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

9.  ทำให้ง่าย

10. การมีส่วนร่วม

11. ประโยชน์ส่วนรวม

12. บริการที่จุดเดียว

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม

15. ปลูกป่าในใจคน

16. ขาดทุนคืออะไร

17. การพึ่งตนเอง

18. พออยู่พอกิน

19. เศรษฐกิจพอเพียง

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

21. ทำงานอย่างมีความสุข

22. ความเพียร : พระมหาชนก

23. รู้ - รัก - สามัคคี

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 14 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/02/2017  เวลา 09:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ