พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดวงใจของชาวเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด ได้จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ Timeline เผยแพร่ในระบบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ http://archives.lib.ku.ac.th/kutimeline/index.php/th/kingrama9 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 29 พฤศจิกายน 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2017  เวลา 16:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ