สำนักหอสมุด มก. จัดทำ “หนังสือของพ่อ” ดวงใจของชาวเกษตร

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงเป็นดวงใจให้ชาวเกษตรน้อมนำคำสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยได้รวบรวมหนังสือที่เรียบเรียงพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงหน่วยงานเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “หนังสือของพ่อ” โดยบริการให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/King-Rama9.php

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 345-6 , 333 โทรสาร 0 2942 6688 อีเมล์ agkc@ku.ac.th

 

ที่มา : สำนักหอสมุด, 21 ตุลาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/01/2017  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ