กำหนดการพิธีเปิด KU goes Google

     ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล ประเทศไทย จำกัด ในการดำเนินการโครงการ KU-Google for Education โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้แก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของ Google Apps for Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการนั้น  ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้มีพิธีเปิด KU goes Google ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๑๕ น.  ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มก. และผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีตามกำหนดการ ดังนี้ 

          กำหนดการพิธีเปิด  KU goes Google

วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๓ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

***************

เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ชมวิดิโอ แนะนำ KU goes Google
 และตัวแทนวิทยาเขตร่วมแสดงความยินดี ผ่าน hangout
เวลา ๐๙.๐๐ – ๙.๐๕ น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน : โดย รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สงวนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ของ Google และ มก.
โดย  คุณศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 
หัวหน้าโครงการ Google เพื่อการศึกษา  
บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวขอบคุณในความร่วมมือ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้แทน Google
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แทน Google มอบของที่ระลึกแด่อธิการบดีและผู้บริหารด้านไอทีของ มก.
เวลา ๐๙.๒๕ – ๐๙.๓๕ น. ทำพิธีเปิด พร้อมมอบบัญชีผู้ใช้งาน Google mail แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากร มก. อย่างเป็นทางการ
โดย  รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เวลา ๐๙.๓๕ – ๐๙.๔๕ น. ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป พักรับประทานอาหารว่าง                                                   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.,4 ธันวาคม 2557

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/12/2014  เวลา 13:59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ