งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556

ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพิเศษ เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ โถงชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคาร มน.4) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและร่วมกิจกรรมงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เผยแพร่ประวัติ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระสังฆราช ฯ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป สามารถนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช ฯ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

   ภายในงานประกอบด้วย ภาคเช้า พิธีลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (เริ่ม 08.00-09.30 น.) จากนั้น เวลา 09.30 น. พิธีเปิดโครงการพิเศษ เนื่องในงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลอง 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ภาคบ่าย เวลา 13.40 -15.30 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “สมเด็จพระสังฆราชของชาวไทย” โดย พระเทพปริยัติวิมล พระ ดร.อนิลมาน ธมมสากิโย  อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์  และ อาจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว ดำเนินรายการ

   อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระเมตตาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาประกอบพิธีและปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสต่าง ๆ และในปี พ.ศ. 2537 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทูลถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

     เว็บไซต์ วัดบวรนิเวศวิหาร : http://www.watbowon.com/

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 25 กันยายน 2556

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/01/2014  เวลา 13:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ