มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน นนทรีสีทอง ’๖๐

กำหนดการจัดงาน “นนทรีสีทอง’๖๐”

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑

อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก.

-------------------------------------------------------------------
 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.        - ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑

 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.          พิธีการงาน “นนทรีสีทอง’๖๐”  

                                             - พิธีกรดำเนินรายการ                       

                                             - อธิการบดี มอบประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ                                              

                                             - อธิการบดี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิต

                                             - รองประธานชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่

                                             - ผู้แทนผู้เกษียณ กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                             - การแสดงของนิสิต มก.

                                             - การแสดงของชมรม มก. อาวุโส                                    

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.          - งานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑

----------------------------------------------------------------------------------

การแต่งกาย :    ชุดผ้าไทย (ไว้ทุกข์)

หมายเหตุ     :    - ผู้เกษียณรับของที่ระลึก เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

                            ณ บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

                        - จอดรถบนอาคารจอดรถ “บางเขน” และรับบัตรจอดรถได้ที่จุดลงทะเบียน

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 11 กันยายน 2560

 

Tag :

  |  Last Update 25/09/2017  Time 10:35

Responsible By :   Administrator