การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ


          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 และได้เชิญชวนหน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

          จึงขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน "Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) ให้แก่ วช. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 พร้อมให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่ง แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และ Entry form ตลอดจนแบบจัดทำเนียบผู้เดินทาง ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม นางสาวกัลยวัณ วิชาญวิทยา และ นางสาวอาภาภัทร ธนาสุวกิจ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 02561 2445 ต่อ 507-509 และ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 11 พฤษภาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 14/06/2017  Time 09:33

Responsible By :   Administrator