หลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ ในสังกัด สพฐ.

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครู โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการประชุมและแถลงข่าว เรื่อง การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และผู้ที่จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู

          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ และผ่านเกณฑ์การรับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          หลักสูตร 1. หลักสูตรการเป็นครูในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0

          หลักสูตร 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษา สำหรับครูด้วยหลักการ Gamification

          หลักสูตร 3. หลักสูตรการใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

          หลักสูตร 4. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ loT ตามนโยบาย Thailand 4.0

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

          โทรศัพท์ : 02-562-0951-6 ต่อ 622594 และ 622595  

          เว็บไซต์  training.ku.ac.th

          อีเมล์      ocstraining@ku.ac.th 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 12 เมษายน 2560

Tag :

  |  Last Update 21/06/2017  Time 14:28

Responsible By :   Administrator