รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

          ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอกำหนดให้ใช้รูปแบบหนังสือสารบรรณ ได้แก่ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก คำสั่ง และประกาศ รายละเอียดดังนี้

 รูปแบบหนังสือภายใน ( PDF , Word )

  รูปแบบหนังสือภายนอก  ( PDF , Word )                 

 รูปแบบประกาศ ( PDF , Word )                          

  รูปแบบคำสั่ง ( PDF , Word )                             

 

กรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติการได้ ให้ใช้คำต่อไปนี้

เดิม

เปลี่ยนเป็น

ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิบัติหน้าที่แทน

รักษาราชการแทน

รักษาการแทน

 

 

Tag :

  |  Last Update 11/08/2015  Time 10:42

Responsible By :   Administrator