คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
 
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกิจการภายใน
    รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน
       รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
 
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผศ.รัชด ชมภูนิช
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงิน
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
 
ผศ. นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย
ผิวเหลือง
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา  ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ
     รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ
 
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายสารสนเทศ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตกำแพงแสน
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตศรีราชา
 
   
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ    
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   
 

  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
 นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
0-2942-8777 ext 1513 fbussyr@ku.ac.th
 นางสาวสุวพร ผาสุก
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
0-2942-8649-51, 0-2579-8547 fecospp@ku.ac.th
 นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
0-2579-7642 ffisvtd@ku.ac.th
 นายปวเรศ ชมเดช
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
0-2797-0999
ต่อ 1736
fengpac@ku.ac.th
 นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
0-2797-0999
ต่อ 1524
fengpyl@ku.ac.th
 นายณัฐพงศ์ สุโกมล
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
0-2942-8671 fedunps@ku.ac.th
 นางสาวสุรัสวดี  อรุณวรากรณ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
0-2561-3482 fagrsda@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ชิณศรี
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
0-2579-1026 agrbcc@ku.ac.th
 นายเกียรติศักดิ์  ตันเจริญ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
0-3435-1901-3
ต่อ 1501-1502
fvetkata@ku.ac.th
 นายธานินทร์ คงศิลา
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
0-2579-1025
ext 111
Tanin.k@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์ชไมภัค เตชัสอนันต์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
025795566
ต่อ 1517
chamaipak@gmail.com
 รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
0-2562-5444 ext 1321,
0-2562-5555 ext 1321
faaskpj@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
0-2562-5036 warapa@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์ชัชรี แก้วสุรลิขิต
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0-2942-8701 #113 ffischs@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฐานุตตมวงศ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0-2797-0999 monthon.t@ku.ac.th
 นายชนินทร์ ตรงจิตภักดี
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1031 #1707 fengcht@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0-2579-7539  fvettsp@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต แจ้งบำรุง
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0-2797-0999 fengacc@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา  ณ ระนอง
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
0-2579-5566-8 ext 2408 fhumsdn@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
0-2797-0999 int@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์อานนท์ รุ่งสว่าง
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
0-2797-0999 fenganr@ku.ac.th
 นายเสรี กุญแจนาค
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
0-2942-8954,
0-2579-7539
fvetsrk@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์อนุชัย รามวรังกูร
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
1830 ext 116 feduacrk@ku.ac.th
 นายอุบล ทองปัญญา
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
0-3435-5258 ext 215 sbcubt@ku.ac.th
 นางศรันยา  คุณะดิลก
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
02-5795514,
02-5795534
agrsyp@ku.ac.th
 นายสันติ  แสงเลิศไสว
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
0-2942-8649-51 fecosts@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
0-2942-8777 fbuscjc@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  ไวศรายุทธ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
0-2562-5093 fagicmw@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
0-2942-8649 fecovil@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร แก้วกอ  เลี่ยวไพโรจน์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
0-2942-8960 ext 303 archspk@ku.ac.th
 วิทยาเขตศรีราชา    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  เชื้อเพ็ง
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-4850-6 srcspc@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร  พัฒน์วิชัยโชติ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-4850-6 srcspp@ku.ac.th
 นายจุมพฏ  บริราช
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-2830-2 ext 319 fmsjpb@src.ku.ac.th
 นายอุดมพร  ตุงคะศิริ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-4587 sfsciudt@src.ku.ac.th
 นางสาวดาราพร  ผุสิงห์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-4581-6 ต่อ 2805 -
 นายประชากร  แก้วเขียว
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-2609 -
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตศรีราชา
0-3835-2812 ext 2779 srcpds@ku.ac.th
วิทยาเขตกำแพงแสน    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัฒน์ ขมหวาน
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์
 วิทยาเขตกำแพงแสน
0-3435-1851 fengnwk@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาเขตกำแพงแสน
0-3435-2853 fengarp@ku.ac.th
 นายธารินทร์ ก้านเหลือง
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุง
 ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน
0-3435-1898 fedutrkl@ku.ac.th
 รองศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต้วัฒนา
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 วิทยาเขตกำแพงแสน
034-351898 thanarat.tae@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุณ วรามิตร
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
 วิทยาเขตกำแพงแสน
0-3435-1887
ext 105
agrnrw@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 วิทยาเขตกำแพงแสน
0-3428-1084,
ภายใน 3385 ต่อ 109
promote.s@ku.ac.th
     
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
 นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5036 csnppt@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  วงษ์พานิชย์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5036 csnkkw@ku.ac.th
 นายพรศักดิ์ แสนศรี
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5000

oaspss@csc.ku.ac.th

csnpss@ku.ac.th
 -
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- -
 นายวุธิพงศ์ ภักดีกุล
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5023 fsewtp@ku.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจน์วงค์  กรีพละ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5033 csnvwg@ku.ac.th
 นายเกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ์
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5039 famkkp@csc.ku.ac.th
 -
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- -
 รองศาสตราจารย์อัญชสา ประมวลเจริญกิจ
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5033,04272-5042 fseapm@ku.ac.th
 นายวีรเทพ  สุดแดน
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
0-4272-5080,0-4272-5082 occwts@csc.ku.ac.th
     

  รักษาการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดี

ชื่อ / ตำแหน่ง
โทร
อีเมล์
      

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 08/05/2018 เวลา 15:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกลาง , กองวิเทศสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะบทความ