ทุนบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและทุนการศึกษา

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมีดังนี้

          1. ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายได้และดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย

             1) ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

                (1) สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
                (2) สำหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินทุนละ 5,000 บาท

             2) รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10,000 บาท

             3) ทุนผู้ช่วยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชาได้คัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนในวิชาระดับพื้นฐาน โดยให้ทุนเป็นรายเดือนตาม จำนวนชั่วโมงที่ช่วยสอน ดังนี้

               - นิสิตปริญญาโท               2,000 บาท/เดือน
               - นิสิตปริญญาเอก    
         3,000 บาท/เดือน

              โดยภาควิชาจะเป็นผู้เสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในกำหนดเวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละภาคการศึกษา

          2. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตบัณฑิตศึกษาจำนวน 50 ทุน วงเงิน 750,000 บาท นิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัคร พร้อมแนบ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และโครงการวิทยานิพนธ์ ส่งถึง งานทุนการศึกษา/วิจัย ชั้น 3 ภายในกำหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งไว้ในประกาศในแต่ละปีการศึกษา

          3. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้ทุนต่อเนื่อง   จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในการรับทุน นิสิตปริญญาโทได้รับทุนไม่เกิน 2 ปีๆละ 100,000 บาท นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกได้รับทุนไม่เกิน 3 ปีๆ ละ 100,000 บาท และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอก ได้รับทุนไม่เกิน 5 ปีๆ ละ 100,000 บาท

          4. ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชา ทุนนี้เป็นการจ้างนิสิตเข้าช่วยงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งเท่ากับนิสิตได้มีโอกาสฝึกทำงานวิจัยและมีรายได้จากการทำงาน ตามสมควร นิสิตต้องติดต่อกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

          5. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          6. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะประกาศให้ทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี

          7. ทุนการศึกษาภายในระดับประเทศระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

          8. ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

          9. ทุนราชกรีฑาสโมสร ให้เป็นประจำทุกปี จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาท แบ่งจ่ายทุน 2 ปี ๆ ละ 12,000 บาท โดยต้องเป็นนิสิตในปีแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดี และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

          นอกจากนี้อาจมีทุนอื่น ๆ ที่จะได้รับเป็นครั้งคราว ซึ่งจะขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-2942-8445-50 ต่อ 215, 302 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/09/2012 เวลา 17:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะบทความ