วิทยาเขตกำแพงแสน

      วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาเกษตร มีหน่วยงานประกอบด้วย 3 สำนัก และ  1 ศูนย์
   
   
      สำนัก              ศูนย์
       สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน >             ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร >
       สำนักหอสมุด กำแพงแสน >  
       สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน >  
                     
      หน่วยงานอื่น ๆ  
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด  
   
   

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/01/2015 เวลา 10:01

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ