หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะสิ่งแวดล้อม
   
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะเกษตร กำแพงแสน
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
   
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   
 
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
สถาบันสมทบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยการชลประทาน

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 04/08/2015 เวลา 11:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ