กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

          กองทุนสวัสดิภาพนิสิตเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ....  
     
  หลักฐาน  
    1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรนิสิต
4. สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที
 
       
  สถานที่ให้บริการ  
    หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ชั้น 2
กองกิจการนิสิต
โทร. 0-2940-7148 (สายตรง)
และ 0-2942-8304-6 # 134
ดูรายละเอียดที่ : http://www.sa.ku.ac.th/safety-index.html
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 03/09/2012 เวลา 21:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ