สารอธิการบดี

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และงานวิจัยที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกือบเจ็ดทศวรรษ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก ทั้งทางด้านการเกษตร อาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายหลักในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในอนาคต

     ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่นโยบายระดับสากล โดยเร่งสนับสนุนการคิดค้น ริเริ่ม และดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ กับเครือข่ายทั่วโลก เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในการเข้าร่วมงานวิจัย สัมมนา การประชุมทางวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงในส่วนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อมุ่งมั่นศึกษาสังคมทั่วทุกมุมโลก

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมุ่งเน้นการสร้างเสริม และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคสังคมไร้พรมแดน รวมถึงการเสริมสร้างทางด้านทักษะภาษาและการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล ประการสำคัญ คือ การมุ่งเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

     ดังนั้น ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมมีความยินดีและขอต้อนรับนิสิต นักวิจัย และนักวิชาการทุกท่านสู่อ้อมกอดนนทรี เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติงานของท่านด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ครบครันภายใต้บรรยากาศของการต้อนรับแบบไทย ใน “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” แห่งนี้ 

 

                                          รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์
                                           อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

แท็ก : สารอธิการบดี , Message from the President

  |  วันที่บันทึก 27/06/2013 เวลา 16:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ

ข้อเสนอแนะบทความ