มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


ความเป็นมา

การจัดหน่วยงาน

การจัดการศึกษา

การวิจัย

งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานกิจการนิสิต


ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตร ทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย โดยถือกำเนิดมาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อปี พ.ศ.2460 และยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 มหาว ิทยาลัยได้พัฒนา และเจริญเติบโตมาโดยลำดับ มีแผนและโครงการขยายกิจการต่างๆขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยรับหน้าที่ขยายการผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาการเกษตรให้มีคุณภาพดี ทำให้พื้นที่ที่ใช้ในการ เรียนการสอน และทำวิจัยไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกับที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายงานในวิทยาการสาขาอื่นๆ เพื่อสนองความต้องการของสังคม เป็นผลให้เกิดปัญหาการขาดพื้นที่ โดยเฉพาะการเรียนการสอน ทางการเกษตร ตามแผนขยายงานที่ได้เตรียมการมาตั้งแต่ต้น ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงมีดำร ิ ที่จะดำเนินการเคลื่อย้ายกิจการต่างๆ ในด้านสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ไปดำเนินการ ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ ที่ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาเขตฯดังเดิมที่บางเขนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 90 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการ จัดหาที่ดิน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ พ.ศ.2510 และต่อมาแผนพัฒนาระยะที่หนึ่ง ได้เสร็จเรียบร้อย โดยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินการ พัฒนามหาวิทยาลัยฯด้วยเงินกู้จากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเริ่ม จัดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะเกษตร หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวท.บ.(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตร วท.บ.(เศรษฐศา สตร์-เกษตร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วศ.บ.(เกษตร) และ วศ.บ.(ชลประทาน) และนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร สพ.บ. รวมจำนวนนิสิต 886 คน


การจัดหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน คือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนและการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีส่ว นร่วมในการพัฒนาประเทศ

ถึงแม้ว่า ในปัจจุบันยังคงไม่มีบทบัญญัติ ทางกฎหมายที่จะนำมาใช้กำหนด การจัดหน่วยงานสำหรับวิทยาเขตโดย เฉพาะ โดยมีหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว แต่เพื่อความเรียบร้อยของการดำเนินงานจึงได้จัดหน่วยงาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสนแห ่งนี้ตามบทบัญญัติ ของกฎหมายเท่าที่จะทำได้ พร้อมกันนั้นก็ได้จัดหน่วยงานตามความจำเป็น เป็นการภายในควบคู่กันไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน อันประกอบด้วย

 1. สำนักอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน
 2. คณะเกษตร (กำแพงแสน)
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กำแพงแสน)
 4. คณะศึกษาศาสตร์ (กำแพงแสน)
 5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กำแพงแสน)
 6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
 8. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
 9. ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
 10. หอสมุดกลาง (กำแพงแสน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


สำนักอธิการบดี

 • กองธุรการ(กพส.)
 • กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)

  คณะเกษตร

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชากีฏวิทยา
 • ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
 • ภาควิชาปฐพีวิทยา
 • ภาควิชาพืชไร่นา
 • ภาควิชาพืชสวน
 • ภาควิชาโรคพืช
 • ภาควิชาสัตวบาล
 • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศาสตร์เกษตร

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
 • ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  คณะศึกษาศาสตร์

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาการศึกษา
 • ภาควิชาพลวิทยา
 • ภาควิชาอาชีวศึกษา

  คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • ภาควิชาสรีรวิทยา
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาฯ
 • ร.พ.สัตว์กำแพงแสน
 • ร.พ.สัตว์หนองโพ

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชฯ
 • ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยฯ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาฯ
 • ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน
 • ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชฯ
 • ศูนย์ชนบทศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนฯ
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ *

 • สำนักงานเลขานุการ

  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ *

 • ฝ่ายบริหารและธุรการ
 • ฝ่ายนโยบายแผนฯ
 • ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาอาหารสัตว์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม
 • สถานีวิจัยกำแพงแสน

  ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

  ฝ่ายหอสมุดกลาง


  สำนักอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน

  มีหน้าที่ในการบริหารงานและงานวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นผู้บังคับบัญชา และมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆอันได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และสวัสดิการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสวัสดิการเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กองดังนี้
  • กองธุรการ (กำแพงแสน) รับผิดชอบงานด้านธุรการ เพื่องานบริหารทั่วไปภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
  • กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) รับผิดชอบงานด้านการบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานนโยบายและแผน ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

  การจัดการศึกษา

  การจัดการศึกษาเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ่งสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จของการปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้ ได้แก่ คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาจักต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพตามความต้อง การของสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำที่ดีในสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมต่อไป ในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน มีส่วนราชการที่รับภาระด้านการจัดการศึกษา อันได้แก่ ค ณะต่างๆดังนี้

  คณะเกษตร
  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) โดยได้รับปริญญา วท.บ.(เกษตรศาสตร์) ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต และฝึกงาน 6 หน่วยกิต มีสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คือ เกษตรกลวิธาน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชไร่นา พืชสวน สัตวบาล และ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 1 ศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ปี 1 (โควต้าพิเศษ) จนถึงปี 4 ศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับปริญญา วศ.บ. 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมชลประทาน ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา โดยปี 1-2 ศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ปี 3-4 ศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 147-150 หน่วยกิต และฝึกงา น 240 ชั่วโมง

  คณะศึกษาศาสตร์
  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้รับปริญญา วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร) ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 142-146 หน่วยกิตและฝึกงาน 150-250 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศ าสตร์ เพื่อเป็นที่ศึกษา วิจัย และทดลอง และเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาสัตวแพทญศาสตรบัณฑิต ได้รับปริญญา สพ.บ. ใช้เวลาศึกษา 6 ปีการศึกษาปกติ ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 226 หน่วยกิตและฝึกงาน 300 ชั่วโมง โดยนิสิตปี 1-4 ศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ปี 5-6 ศึกษา ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

  คณะมนุษยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
  เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดตั้งเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานทั้งหมด ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ต่อไป

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  เป็นหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7(พ.ศ.2535-2539) มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกต่างๆทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ให้กับทุกคณะ และหลักสูตร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และมีโครงการ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมชีววิทยา) ในปีการศึกษา 2536


  การวิจัย

  งานวิจัยนับเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษาของนิสิต และภาระหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ จึงได้พยายามที่จะสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตได้มี โอกาสปฏิบัติงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีห น่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงอันได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการงานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ในสาขาวิชาการต่างๆ เช่น ให้บริการสถานที่ แปลงทดลอง ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีหน่วยงา นวิจัยในสังกัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยทางการเกษตร และเทคโนโลยีสาขาต่างๆดังนี้

  • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินงานวิจัย ให้บริการอุปกรณ์การวิจัย เครือ่งมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสถานที่ทดลองเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร และพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสม เพื่อนำไปพัฒนาการเกษตร โดยได้รั บความร่วมมือและประสานงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัยจากคณะต่างๆ รวมทั้งนักวิจัยของศูนย์วิจัยฯเอง
  • ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ : เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเครื่องกลและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร ให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย ทดสอบและประเมินสมรรถนะของเครื่องจักร จัดทำมาตรฐานเครื่องจักร กลการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในด้านเครื่องจ ักรกลการเกษตรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล : เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ให้ข้อมูลและให้บริการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชาวไร่ทั่วไป ผลิตนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชาวไร่อ้อย โรงง านน้ำตาล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม : เป็นศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่งานทางด้านกีฏวิทยาอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยหม่อนไหม การวิจัยเรื่องผึ้งและแมลงผสมเกสร การวิจัยเรื่องการเลี้ยงครั่งและพืชอาหาร งานวิจัยเรื่องเชื้อจุลิน ทรีย์การผลิตและการนำมาใช้กำจัดแมลง งานวิจัยผลผลิตจากแมลงเพื่อนำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรคและอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมความรู้ทางด้านกีฏวิทยาอุตสาหกรรมให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป
  • ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน : ศึกษาและวิจัยพืชผักเพื่อให้ได้พันธุ์ และระบบการผลิตผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อน ตลอดจนวงจรต่างๆ ทางอุตสาหกรรม การแปรรูปพืชผัก เศรษฐกิจ การตลาด พัฒนาและส่งเสริมให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบา งอย่างขึ้นใช้ได้เองในประเทศไทย ให้มากชนิดเท่าที่จะเป็นได้ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเขตร้อน
  • ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : ทำการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา และดำเนินงานการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ทั้งการเกษตร การแพทย์ สาธารณสุข โดยชีววิธีเป็นการทดแทนและลดการใช้สารเคมีในการจำกัดศัตรูพืช ศัตรูสัตว์และวัชพืช เพื่อช่วยอนุร ักษ์สภาพแวดล้อมให้พ้นจากมลภาวะจากสารเคมีต่างๆ ส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
  ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มหาวิทยาลัยฯมีโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ๆ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อันได้แก่ ศูนย์ชนบทศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ศูนย์พันธุว ิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7(พ.ศ.2535-2539) โดยจะเริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ.2535 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ทางด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้การค้นคว้าวิจัยมีความคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการบริการวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ประกอบด้วยหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วและหน่วยงานที่จะจัดตั้งใหม่ ดังนี้

  • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ : ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาการการผลิตสุกร ส่งเสริมการผลิตสุกรให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพการผลิตทัดเทียมกับอารยะประเทศ ปรับปรุงพันธุ์สุกรและการผลิตสุกรพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมและฝึก อบรมวิชาการผลิตสุกรในแขนงต่างๆให้แก่เกษตรกร และการแก้ปัญหาการผลิต และการตลาดสุกรด้วยวิธีการสหกรณ์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค : ดำเนินการวิจัยทุกๆด้าน ที่มีผลต่อการพัฒนาการผลิตกระบือและโคของประเทศ รองรับการเรียนการสอน ทางด้านการผลิตกระบือและโคให้แก่นิสิต รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงโคกระบือที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไ ป
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม : เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยฝึกอบรม และบริการวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและการพัฒนาการผลิตนมของประเทศ โดยการพัฒนาการจัดการฟาร์มและการผลิตลูกโค โครุ่น โครีดนม การผสมเทียม การป้องกันรักษาโรค การจัดการทุ่งหญ้า พืช อาหารสัตว์และเทคโนโลยีนม ดำเนินการวิจัยทางสายงานโภชนศาสตร์ สายงานสรีรวิทยา สายงานปรับปรุงพันธุ์ จัดให้มีการฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชนและเกษตรกร

  สถานีวิจัยกำแพงแสน

  ดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยสาขาสัตวบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโคเนื้อ โคนม สุกรและสัตว์ปีก และยังสนับสนุนงานวิจัยสาขาพืชอีกด้วย สำหรับหน่วยงานที่จะจัดตั้งใหม่ภายใต้สถาบันสุวรรณฯ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้แก่ ศูนย์ค้น คว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์


  งานบริการวิชาการแก่สังคม

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม มหาวิทยาลัยฯจึงถือว่าการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน้าที่ อีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯซึ่งนอกจากจะอำนวยประโยชน์โดยตรงแก่สังคมแล้ว ยังเป็นวิถีทางที่มหาวิทยาลัยฯจะสามารถรับทราบความต้องการด้านวิชาการและด้ านอื่นๆของสังคม และประเทศได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแนวทางและเนื้อหาสาระของการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและประเทศต่ อไป โดยในแต่ละคณะและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ของมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

  มีหน้าที่ส่งเสริมค้นคว้า เผยแพร่ ฝึกอบรมความรู้ในทุกสาขาวิชา เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ทำการผลิตสื่อการศึกษา และบริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตเอกสารเผยแพร่ และบริการจัดพิมพ์หนังสือตำราการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ


  งานกิจการนิสิต

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักในความสำคัญของการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะโดยสันติ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และการมีคุณธรรมเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในอันที่จะทำให้นิสิตของมหาวิทยาลัยฯมีคุณสมบัติพร้อมสรรพ ในอันที่จะเป็นบัณฑิ ตที่มีความสามารถ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในอนาคต ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของนิสิต และจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสวัสดิการแก่นิสิตมาโดยตลอด โดยในส่วนของวิทยาเขตกำแพงแสน อยู่ในความรับผิดชอบโดยตร งของงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ กองบริการการศึกษา(กำแพงแสน)