รายชื่อผู้ลงทะเบียนสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2556
    [ กลับหน้าแรก ]
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล วิทยาเขต หน่วยงาน
123 รศ.วิภาวรรณ อยู่เย็น วิทยาเขตบางเขน คณะมนุษยศาสตร์
124 อาจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์
125 อาจารย์เนตรนภิส เขียวขำ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร
126 อาจารย์ณัฐยา แก้วมุกดา วิทยาเขตบางเขน คณะศึกษาศาสตร์
127 ผศ.ประดนเดช นีละคุปต์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์
128 อาจารย์วนิดา สืบสายพรหม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
129 อาจารย์มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์
130 วิโรจน์ ทองสุพรรณ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
131 ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์
132 ผศ.มณฑล อนงค์พรยศกุล วิทยาเขตบางเขน คณะประมง
133 ผศ.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์
134 ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ์ วิทยาเขตบางเขน คณะประมง
135 วีรวรรณ อมรศักดิ์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร
136 ศ.เฉลียว ศาลากิจ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
137 ศ.Onanong Naivikul วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
138 อาจารย์สุดารัตน์ นิจสุนกิจ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์
139 รศ.องอาจ เลาหวินิจ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์
140 ผศ.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร วิทยาเขตบางเขน คณะประมง
141 ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์
142 อาจารย์ธานินทร์ คงศิลา วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร
143 อาจารย์ศุภชัย อำคา วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
144 อาจารย์อมร อารี วิทยาเขตบางเขน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
145 อาจารย์จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์
147 รศ.มณจันทร์ เมฆธน วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์
148 อาจารย์พีระพงศ์ ตริยเจริญ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์
149 อาจารย์ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น วิทยาเขตบางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
150 อาจารย์ประกิต สุขใย วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
151 อาจารย์จารุพร พงษ์ศิริเวทย์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
152 รศ.สรัญญา วัชโรทัย วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์
153 ผศ.ผศ ดร นุชนาถ มั่งคั่ง วิทยาเขตบางเขน คณะเศรษฐศาสตร์

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 563 คน

**** หมายเหตุ : หากอาจารย์ต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาแจ้งรายละเอียดมาที่เมล์ www@ku.ac.th ****