Kasetsart University Webmail

Main Page of Kasetsart University

KPS Campus SRC Campus ChalermPrakiat Sakonnakhon Campus Supanburi Campus Lopburi Campus Krabi Campus

ข้อมูลทั่วไป
การบริหาร
หน่วยงาน
วิชาการ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่า
ข่าวและกิจกรรม
บริการคอมพิวเตอร์
นานาสาระ

สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อสุขภาพพลานามัย ความเพลิดเพลิน และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักเรียน และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีบริเวณกว้างขวาง สำหรับจอดรถ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง พร้อมสำหรับผู้สนใจที่มาใช้สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยสระน้ำ 3 สระ ดังนี้

1. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร
2. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วย หอกระโดดชั้นต่าง ๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร
3. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น และเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคา

นอกจากนี้ ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ยังได้เปิดสอนว่ายน้ำสมาชิก ทั้งที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว แต่ต้องการที่จะฝึกหัดให้ถูกวิธี โดยผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ซึ่งเสียค่าเรียนเพียงเดือนละ 650 บาท (12 ชั่วโมง) การสอนดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี สำหรับในช่วงเวลาปิดภาคเรียนจะขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่วันเรียนเวลาปกติเวลาภาคฤดูร้อน
1
จันทร์-พุธ-ศุกร์
-
08.00-09.00 น.
2
จันทร์-พุธ-ศุกร์
17.00-18.00 น.
17.00-18.00 น.
3
อังคาร-พฤหัสบดี
-
08.00-09.30 น.
4
อังคาร-พฤหัสบดี
16.30-18.00 น.
16.30-18.00 น.
5
เสาร์-อาทิตย์
08.00-09.30 น.
08.00-09.30 น.
6
เสาร์-อาทิตย์
09.30-11.00 น.
09.30-11.00 น.
7
เสาร์-อาทิตย์
15.00-16.30 น.
15.00-16.30 น.
8
เสาร์-อาทิตย์
16.30-18.00 น.
16.30-18.00 น.

นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-2579-2744 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ระเบียบการ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

การสมัครเป็นสมาชิก
1. รับใบสมัครได้ ณ ที่ทำการสระว่ายน้ำ
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน
3. ตรวจโรคตามระเบียบของสระน้ำ
4. ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1" จำนวน 1 รูป และใบรับรองแพทย์
5. รับบัตรสมาชิกภายใน 2 สัปดาห์หลังจากยื่นใบสมัคร

การเป็นสมาชิก
ผู้ที่จะเป็นสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ สำหรับผู้ที่ไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
2. ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเกิดอันตรายแก่ตนเอง ไม่เป็นโรคติดต่อที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่น (ต้องมีใบรับรองแพทย์ตามระเบียบของสระว่ายน้ำ)

โฮมเพจสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
http://cac.ku.ac.th/

Copyright (C) 2002. Kasetsart University
Revised : June, 2002
Contact Webmaster of Kasetsart University