Kasetsart University Webmail

Main Page of Kasetsart University

KPS Campus SRC Campus ChalermPrakiat Sakonnakhon Campus Supanburi Campus Lopburi Campus Krabi Campus

ข้อมูลทั่วไป
การบริหาร
หน่วยงาน
วิชาการ
การเ้ข้าศึกษา
งานวิจัย
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่า
ข่าวและกิจกรรม
บริการคอมพิวเตอร์
นานาสาระ

การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรเป็นสวัสดิการที่เป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญในการทำงานของราชการ การเบิกจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่นาน ๆ ครั้งจะใช้สิทธิ ทำให้หลงลืมขั้นตอนเรื่องการเบิกเงินเพื่อให้ สะดวกในการเบิกจ่าย จึงขอสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเพิ่มเติมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี
1. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล มก.
2. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการประเภทผู้ป่วยนอกหรือสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน
3. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการประเภทผู้ป่วยใน

การใช้บริการของสถานพยาบาลแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 1
(1) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 2 ให้ครบยกเว้นยอดจำนวนเงิน
(2) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 3 ให้ครบยกเว้นยอดจำนวนเงิน
(3) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 4 เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อรับรอง ว่าท่านเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
(4) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว จึงไปใช้บริการที่สถานพยาบาล ตามวัน เวลา ที่สถานพยาบาลกำหนด
(5) เมื่อไปใช้บริการสถานพยาบาล มก. การเงินของสถานพยาบาลจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ ผู้ไปใช้บริการกรอก จำนวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษร ในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ในข้อ 2, 3 และ 6 ให้ครบ ขั้นตอนต่อไปสถานพยาบาลจะดำเนินการต่อไปเอง
2. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรับเงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน
(1) กรอกแบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล และรับรองว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
(2) เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
(3) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วให้ถ่ายสำเนา 1 ชุด นำไปด้วยเมื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาลตามวันเวลาที่สถานพยาบาลกำหนด
(4) เมื่อใช้บริการแล้ว การเงินสถานพยาบาลจะคำนวณค่าใช้จ่ายลงจำนวนเงินไว้ในช่องสำหรับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ในสำเนาแบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล และคืนสำเนาแนบมาให้หน่วยงาน
(5) ผู้ใช้บริการต้องนำสำเนาแบบขอใช้บริการมาให้การเงินเงินรายได้ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อสถานพยาบาลแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายมายังหน่วยงาน
ตัวอย่างแบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล การเบิกจ่ายสวัสดิการกรณีใช้บริการของสถานพยาบาลทางราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก/หรือสถานพยาบาลของเอกสารประเภทผู้ป่วยใน การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มีขั้นตอนต่อไปนี้

ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ (ผู้ทำ)
1 - กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 จากข้อ 1,2,3 4, และ 6 พร้อมแนบใบสำคัญเบิกเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง
- กรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
ผู้ใช้บริการ
2 เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองการเป็นบุคลากรของหน่วยงาน งานสารบรรณ/งานบุคคล
3 เมื่อลงนามอนุมัติแล้ว จัดส่งใบสำคัญไปกองคลัง งานสารบรรณ/ผู้ใช้บริการ
4 รับใบสำคัญ กองคลัง
5 ตรวจใบสำคัญ กองคลัง
6 สั่งจ่ายเช็ค/โอนเงินเข้าบัญชี/จ่ายเงินสด กองคลัง

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีใช้บริการของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน กรอกแบบคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

การเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร

การเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร มีขั้นตอนดังนี้

ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1 - กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7200 จากข้อ 1,2,3 4,5, 6, 7 และข้อ 9 ให้ครบถ้วนถูกต้อง แนบใบสำคัญ - กรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้บริการ
2 เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองการเป็นบุคลากรของหน่วยงาน งานสารบรรณ/งานบุคคล
3 เมื่อลงนามอนุมัติแล้ว จัดส่งใบสำคัญไปกองคลัง งานสารบรรณ/ผู้ใช้สิทธิ
4 รับใบสำคัญ กองคลัง
5 ตรวจใบสำคัญ กองคลัง
6 สั่งจ่ายเช็ค/โอนเงินเข้าบัญชี/จ่ายเงินสด กองคลัง

Copyright (C) 2002. Kasetsart University
Revised : June, 2002
Contact Webmaster of Kasetsart University