English 
     หน้าแรก > บุคลากร
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร/อาจารย์
 
>
คู่มือบุคลากร
>
ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร
>
จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย
>
มาตรฐานภาระงานข้ำต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
>
การประสานงานแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาเขตบางเขน
>
สภาข้าราชการ มก.
>
ประกาศการรักษาระยะเวลามาตรฐานการให้บริการ พ.ศ. 2552
 
 

สารสนเทศสำหรับบุคลากร/อาจารย์
 
>
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัด : ภาคกลาง
> ตรวจสอบผลการเรียน การลงทะเบียน ของนิสิต
>
KU Web Portal
>
KU MIC (Management Information Center)
>
โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (KU FORESIGHT 2566)
> โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร มก. สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ(e-personal)
> โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ มก. (e-teacher)
 
เอกสารดาวน์โหลด การประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ
 
>
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวของคณาจารย์เพื่อรับงาน การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ"
   โดย ฯพณฯ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2548
> บรรยายพิเศษ เรื่อง "เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ" โดย ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2548
 
 

สวัสดิการต่าง ๆ

   
>
การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
>
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
>
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บริการของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวก
   
>
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
>
เชื่อมใช้เครือข่าย
>
เว็บเมลล์
>
บริการเว็บเพจส่วนบุคคล
>
บริการเว็บเพจกลุ่มกิจกรรม
>
บริการเครือข่ายไร้สาย
>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
>
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
>
ศูนย์บริการมัลติมีเดีย
>
บริการห้องสมุด
>
บริการ Edutainment
>
สถานีวิทยุ มก.
> ร้านอาหาร
> ร้านค้า
> โรงอาหารกลาง
> สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
> สนามกีฬา
> สถานพยาบาล มก.
> ศูนย์หนังสือ มก.
> ที่ทำการไปรษณีย์
> ธนาคาร
> การขอมีบัตรจอดรถในมหาวิทยาลัย
> เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก.
   
หน่วยงานบริการ
   
>
กองการเจ้าหน้าที่


เว็บที่น่าสนใจ  
   
>
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
>
กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ (กบข.)
>
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : March 4, 2009