หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/
 
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมฯ สร้างขึ้นด้วยเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นเงิน 166 ล้านบาท และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2524 และได้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี ด้วยเหตุ ดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมเป็นวันเกิดของศูนย์ ส่งเสริมฯ
 

การบริหารงาน

 
 • สำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
 • ฝ่ายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและพืชอุตสาหกรรมเกษตร
 • ฝ่ายเทคโนโลยีทางเอนไซม์และการจัดการของเสีย
 • ฝ่ายเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และยางพารา
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบ
 • โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจากปอสา
   
โฮมเพจศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบมการเกษตรแห่งชาติ
http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University