หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 
 

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือที่รู้จักในนาม "รีคอฟ" (RECOFTC) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าและทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมหลักได้แก่ การฝึกอบรมระดับนานาชาติและการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนระดับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 

 

 
 
วัตถุประสงค์
 
  • เพื่อพัฒนากลยุทธ์และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง / ผสานความร่วมมือ และขยายผลการเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
  • เพื่อเสริมศักยภาพและทัศนคติของหน่วยงานสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการป่าชุมชน
  • เพื่อยกระดับการจัดการป่าชุมชน โดยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ และกระบวนการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • เพื่อการขยายงานป่าชุมชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

 

 

 
เป้าหมาย
 
เป้าหมายของโครงการฯ มุ่งไปที่ชุมชนท้องถิ่นมีกลุ่มองค์กรและเครือข่าย มีความรู้ ความสามารถและความพร้อมในการจัดการป่า และสามารถเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือทางด้านนโยบายจากสถาบัน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
โฮมเพจศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
http://www.thaicf.org/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University