หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ก่อตั้งโครงการคือ ศาสตราจารย์ มรว.ชวนิศนดากร วรวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตว์บาล
(ขณะนั้น) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2506 โดยท่านเอกอรรคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากรัฐบาลออสเตรเลีย มูลค่า 2,400,000 บาท (ปัจจุบันเครื่องพาสเจอร์ไรซ์ดังกล่าว ได้จัดแสดงไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.) ส่วนโรงเรือนได้รับความช่วยเหลือจากยูซ่อม ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานนมพาสเจอร์ไรซ์แห่งแรกของประเทศที่ใช้นมโคเป็นวัตถุดิบ โดยมีกำลังการผลิตชั่วโมงละ 1,000 กิโลกรัม
 

 

 
 
วัตถุประสงค์
 
เพื่อเป็นอุปกรณ์การสอน การวิจัย และการส่งเสริม นิสิต อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย
 
เป้าหมาย
 
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์นม ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
  • สนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
  • มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ลดต้นทุนในการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและวิจัยของนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 
โฮมเพจศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.dairy.ku.ac.th
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University