หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

 
 

ในปีพุทธศักราช 2515 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่า การขยายตัวของสถาบันการศึกษาทางการเกษตรในวิทยาเขตบางเขนมีข้อจำกัด เนื่องจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายและขยายกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการเกษตรมาสู่ วิทยาเขตแห่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 7,841 ไร่ ที่อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และได้เคลื่อนย้ายนิสิต อาจารย์ บุคลากร รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาเริ่มดำเนินการ ณ วิทยาเขตแห่งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤจิกายน ปีพุทธศักราช 2522 เป็นต้นมา
 

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความพร้อมทางด้านการวิจัย การบริการ และเผยแพร่วิชาการแก่ชุมชน รัฐบาลไทยมีความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในรูปให้เปล่าแก่มหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณพุทธศักราช 2521 เพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

             ปัจจุบันฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เป็นสถานที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่งานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาการด้านการเกษตรและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำการประกอบอาชีพ และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งส่วนราชการ

 

 • งานวิจัยสภาวะแวดล้อม
 • งานจุลชีววิทยาประยุกต์
 • งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • งานทดสอบดินปุ๋ยและการประยุกต์
 • งานเรือนปลูกพืชทดลอง
 • งานซ่อมบำรุงและพัสดุ
 • งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช
 • งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
 • งานวิจัยพืชผลหลังเก็บเกี่ยว
 • งานชีวเคมีและห้องปฎิบัติการกลาง
 • งานบริหารและธุรการ
 
โฮมเพจศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
http://clgc.rdi.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University