หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

http://www.eeec.eng.ku.ac.th/
 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2532 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อดำเนินการวิจัยด้านพลังงานทดแทน โดยเน้นการนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นประโยชน์ ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญและสนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพรียบพร้อมด้วย แหล่งข้อมูล ทรัพยากรบุคคล และ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทดสอบ วัตถุประสงค์จึงแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
  1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ รวมทั้งการค้นหาพลังงานทดแทนที่มาจากวัสดุของเสีย และของเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
  2. ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน โดยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป
 

การบริหารงาน

 
 • หน่วยบริการ
 • หน่วยพลังงาน
 • หน่วยสิ่งแวดล้อม
   
โฮมเพจศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
http://www.eeec.eng.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University