หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สถานพยาบาล มก.
สถานพยาบาล มก.

 
 
หน่วยพยาบาลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30-40 ปีก่อน โดยเป็นห้องปฐมพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนายแพทย์ถวิล เรศานนท์ รับผิดชอบในการดูแลนิสิตทั้งไป-กลับ และมีที่พักในหอพัก จนกระทั่งนายแพทย์ภิญโญ กัลยาณมิตร ได้มาเป็นแพทย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2503 และได้พัฒนามาโดยตลอดใน พ.ศ. 2523 ได้รับตึกใหม่ตามโครงการเงินกู้โดยตั้งชื่อเป็น HEALTH CENTER จนถึงปัจจุบัน และในขณะนี้ได้พัฒนางานอนามัยเป็นสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกระทรวงการคลังได้ ซึ่งจะเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของทางราชการต่อไป
 
วัตถุประสงค์และกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยงานอนามัยขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตในด้านการรักษาพยาบาลในเวลาที่นิสิตเจ็บป่วย โดยมีแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ตลอดเวลาราชการ ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการดังนี้คือ
  1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป
  2. บริการทางการปฐมพยาบาลพิเศษที่นอกเหนือจากการตรวจรักษาทั่วไป เช่น ฉีดยาทำแผล ผ่าฝี ล้าง-หยอดตา ล้าง-หยอดหู เป็นต้น
  3. บริการทางด้านทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านทันตสาธารณสุข
  4. บริการทางด้านกายภาพบำบัด
  5. ตรวจและให้หนังสือรับรองสุขภาพ
  6. ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านจิตเวช
  7. จัดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์

 
โฮมเพจสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.inf.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University