หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/กองคลัง
กองคลัง

 

งานด้านการบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มแรกจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย พ.ศ.2486นั้นได้แบ่งส่วนราชการด้านการบริหารและธุรการเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติและแผนกหอสมุด โดยขึ้นตรงต่อสำนักงาน อธิการบดี และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้แบ่งส่วนราชการ เป็น คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง จึงได้จัดตั้งเป็นกองคลัง โดยเป็น 4 หน่วยงานด้วยกัน คือ

1. งานการเงิน
2. งานบัญชีและงบประมาณ
3. งานพัสดุ
4. งานตรวจสอบ
และปีพ.ศ.2522 ได้จัดแบ่งส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 5 งาน คือ
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานงบประมาณ
4. งานพัสดุ
5. งานธุรการ
จนกระทั่งปี พ.ศ.2532 ได้แบ่งส่วนราชการครั้งสุดท้ายเป็น 6 งาน จนถึงปัจจุบัน คือ
1. งานธุรการ
2. งานการเงิน
3. งานบัญชี
4. งานงบประมาณ
5. งานพัสดุ
6. งานเงินรายได้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
 
รับผิดชอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุ และการนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลัง สรุปประมวลผลข้อมูล ฐานะการเงินการคลัง เสนอผู้บังคับบัญชา และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

 

โฮมเพจกองคลัง

 
http://www.finance.ku.ac.th
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University