หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักงานบริการวิชาการ
สำนักงานบริการวิชาการ

 
สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 

ภารกิจ

สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานกลางในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการดำเนินภารกิจในด้านการให้บริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพ

 

 
โฮมเพจสำนักงานบริการวิชาการ
http://kuservice.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University