หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักงานทรัพย์สิน
สำนักงานทรัพย์สิน

สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น ครั้งแรก จากประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพื่อรองรับการบริหารงานด้านทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประวัติและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2531 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้จัดตั้ง "สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน์"
พ.ศ. 2531 ในคราวประชุมครั้งที่ 8 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2531 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน"
พ.ศ. 2546 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดตั้ง "สำนักงานทรัพย์สิน" มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน์
พ.ศ. 2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้หน่วยงานจัดหารายได้มีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอย่างบูรณาการ จึงได้ปรับรวมหน่วยงานหารายได้เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน
ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินประกอบด้วย งานบริหารจัดการ และงานสิทธิประโยชน์ ซึ่งรวมหน่วยย่อย ได้แก่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ศูนย์หนังสือ มก. และร้านพันธุ์ไม้ มก. เป็นหน่วยงานในสังกัด
 

การบริหารงาน

 
 
 
โฮมเพจสำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.asset.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University