หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักงานกฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที 6/2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยในด้านการบริหารงานอยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในด้านภารกิจของสำนักงานกฎหมาย ได้มีการปรับโอนภารกิจของงานวินัยและนิติการ ในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกฎหมาย และในด้านการบริหารงานภายในของสำนักงานกฎหมาย
 

การบริหารงาน

 

  • งานกฎหมาย
  • งานคดี
  • งานนิติกรรมสัญญา
  • งานวินัย
  • งานธุรการ
 
โฮมเพจสำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://legal.psd.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University