หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

 
 
เดิมงานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ต่อมามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลและควบคุม ริเริ่มกิจกรรม และดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในทางปฏิบัติได้แยกการดำเนินงานออกจากกองกลาง ปัจจุบันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแล้ว จะตั้งเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก. มาจากผู้แทนของหน่วยงาน คณะ / สำนัก /สถาบัน และกอง เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีวาระพร้อมอธิการบดี ซึ่งมีจำนวน 48 คน และ มีอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ. ชาคริต จุลกะเสวี เป็นที่ปรึกษา โดยมีหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 

ภารกิจ

ประชาสัมพันธ์ มก. มีบทบาทและหน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นประจำของเจ้าหน้าที่ประจำในส่วนของงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
  • ส่วนเผยแพร่และมวลชนสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อมวลชนทุกแขนง ส่งเสริม รักษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน และภายนอกองค์กร การสร้างสัมพันธภาพอันดีกับสื่อมวลชน
  • ส่วนผลิตสื่อและนิเทศศิลป์ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ การกระจายเสียง การผลิตเอกสาร สปอต เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการถ่ายภาพ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การทำ Hompage
  • ส่วนธุรการและบริการ ดำเนินการด้านธุรการ การเงิน พัสดุ ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ดำเนินการเรื่อง / กิจกรรมที่อธิการบดี มอบหมาย

 

 
สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
 
โฮมเพจสำนักประชาสัมพันธ์ มก.
http://pr.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University