หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีชื่อย่อๆ ว่า "สถาบันอาหาร" เดิมคือฝ่ายศึกษา ทดลองและวิจัย ขององค์การอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต และทดลองผลิตอาหารให้แก่กองทัพ
   

การบริหารงาน

 
  • กลุ่มบริหารและธุรการทั่วไป
  • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  • กลุ่มบริการวิชาการ
  • กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
     
โฮมเพจสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
http://www.ifrpd.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University