หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนราชการระดับคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการใมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2521 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2521 นับเป็นส่วนราชการระดับคณะที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่สิบห้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสาน และบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยเพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ทั้งในการพัฒนาเชิงวิชาการและเพื่อการใช้ประโยชน์
   

การบริหารงาน

 
  • สำนักงานเลขานุการ
  • ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
  • ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  • ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
  • ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
  • สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.
  • ศูนย์ความหลากหลายชีวภาพ มก.
  •  
โฮมเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.rdi.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University