หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประกันคุณภาพ

   
 
สำนักงานประกันคุณภาพ มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้
     1. งานธุรการ
     2. งานพัฒนาและฝึกอบรม
     3. งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
     4. งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
 
โฮมเพจสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.qa.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University