หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

 
 
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารวิชาการ ในรูปแบบของการให้การศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมไปถึงการผลิตสื่อต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ จัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการ ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ผลิตสื่อต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียนการสอนและการส่งเสริมเผยแพร่ ตลอดจนการจัดประชุม/สัมมนา และฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ

 

 
การบริหารงาน
 
 
โฮมเพจสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
http://www.eto.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University