หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

 
 
  สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม 2536 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช สัตว์ วัตถุทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกษตรของชาติ
  2. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร บุคคลสำคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัย
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและของชาติ
  5. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
  6. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา
   

 

 
โฮมเพจสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร
http://www.oamc.ku.ac.th/

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University