หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2579-8572-5 โทรสาร 0-2579-8571 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ติดกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ได้พัฒนาและรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจนนอกจากผลิตเพื่อ เพิ่มคุณภาพแล ะปริมาณอาหารโปรตีน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็ง แรงแล้วยังผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์และเนื้อสัตว์แช่เย็นแข็งไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศ มีมูลค่านับเป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเลี้ยงสัตว์ อันเป็นผลให้ภาคเอกชน มีความสนใจในการลงทุนเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรม และสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้น
เพื่อให้ระบบการปศุสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและครบวงจร จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในด้าน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร และการลงทุนทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โฮมเพจคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

http://www.vettech.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University