หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

 
 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะลำดับที่ห้าของ มหาวิทยาลัย โดยการโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2497

ภาควิชา

 
โฮมเพจคณะสัตวแพทยศาสตร์
http://www.vet.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University