หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

 
 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้นได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้าน สังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา
 

ภาควิชา

 
โฮมเพจคณะสังคมศาสตร์
http://www.soc.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University