หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /การบริหารงาน/คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553-2555

(วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

 
 
       
       
       
 
 
 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายอำนวย  เนตยสุภา

ประธานกรรมการ

2

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

กรรมการ

3

นายอมรศักดิ์ ศักดิ์ภู่อร่าม

กรรมการ

4

นางอรพรรณ บุญทอง

กรรมการ

5

นายอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล

กรรมการ

6

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

กรรมการ

7

นายสัตวแพทย์นพพร วายุโชติ

กรรมการ

8

นางสาวสุกานดา ลีลามะลิ

กรรมการ

9

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล)

กรรมการ

10

นายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นางชาลอต โทณวาณิก)

กรรมการ

11

นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ประจวบ หลำอุบล)

กรรมการ

12

นายกสมาคมนิสิตเก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นายวินัย ทรัพย์รุ่งเรือง)

กรรมการ

13

นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์)

กรรมการ

14

นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
(ว่าที่พันตรีวราห์  ประดับพงษ์)

กรรมการ

15

นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นายชูเกียรติ ดุลยโกเมศ)

กรรมการ

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University