หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจากสาขาวิชาบริหารก่อสร้าง หนึ่งในสาขาวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งมั่นที่จะสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพของตนอย่างแท้จริงสามารถประยุกต์ความรู้
    ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติบนสำนึกของการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการนำไปใช้องค์ความรู้ อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาแห่งวิชาชีพ
 
โฮมเพจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
http://www.arch.ku.ac.th
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University