หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

 
 
    คณะเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2486 โดยมีชื่อเดิมว่าคณะสหกรณ์ต่อมาได้ขยายแผนการศึกษาครอบคลุมการศึกษาทั้งทางด้าน เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปลี่ยนมาเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในปี พ.ศ. 2509

ภาควิชา

 
โฮมเพจคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.eco.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University