หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

 
 
    ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ของ คณะศึกษาศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การศึกษาที่เป็นความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสนับสนุนงานบริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะศึกษาศาสตร์

http://www.edu.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University