หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์

 
 
คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2479 โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา2 ปี มีนักศึกษาในปีแรกรวม25 คน เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก17 คน และสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่8 อีก 8 คน ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้
 

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะวนศาสตร์

http://www.forest.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University