หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะประมง
คณะประมง

 
 
    คณะประมง เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านประมง ในช่วง 4 ปีแรก ของการก่อตั้ง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2486 - 2490 นั้น คณะประมงมีการสอนหลักสูตร 3 ปี อาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของกรมประมง ผู้จบการศึกษาได้รับอนุปริญญาเข้ารับราชการในกรมประมงทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ. 2490 ได้หยุดสอนระยะหนึ่ง เนื่องจากไม่มีนิสิตเลือกเรียน การสอนได้เริ่มใหม่ในปี พ.ศ. 2497 โดยปรับปรุงหลักสูตร จากขั้นอนุปริญญา 3 ปี เป็นขั้นปริญญา 5 ปี และรับผู้ที่จบอนุปริญญาประมง และเกษตร เข้ามาศึกษาต่อถึงขั้น ปริญญาตรี จึงมีผู้จบการศึกษาได้รับปริญญาตรี การประมงบัณฑิต (กม.บ.) รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2499
 

ภาควิชา

หน่วยงานประสานความร่วมมือด้านการประมง เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย
 

โฮมเพจคณะประมง

http://www.fish.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University