หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

 
 
    คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะบริหารธุรกิจได้สังกัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ทำหน้าที่สอน และผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตลอดจนทำการวิจัยและให้บริการแก่ สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ รวมทั้ง ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีของชาติไว้อย่างเสมอมา
 

ภาควิชา

 

โฮมเพจคณะบริหารธุรกิจ

http://www.bus.ku.ac.th/
 

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University