หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /การบริหารงาน/อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
อธิการบดี
 
 
รองอธิการบดี
 
ผศ.มยุรี เทศผล
รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล
ฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
       
       
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
ฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
ฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
       
อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก
 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
       
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน
ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา จิตต์สงวน
       
 ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
 
 ผศ.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
 ฝ่ายอำนวยการ
รองศาสตราจารย์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์
     
ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา ผศ.รังสรรค์ ปิติปัญญา 
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา
ฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ
นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
   
 รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์
วิทยาเขตกำแพงแสน
รองศาสตราจารย์สมบัติ ชิณะวงศ์ 
วิทยาเขตศรีราชา
 รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ชัยกุล
   
 
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี  
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์  
   
ผู้ช่วยอธิการบดี  
วิทยาเขตบางเขน  
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์สมยศ เชิญอักษร ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์สมจิตต์ ปาละกาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์คณพล จุฑามณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัสสี ประสมสินธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พรหมชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
อาจารย์พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
   
วิทยาเขตกำแพงแสน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน
อาจารย์อนามัย ดำเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตกำแพงแสน
   
วิทยาเขตศรีราชา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง เจียมจำนรรจา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน
วิทยาเขตศรีราชา
   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต แจ้งบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ เฮงพระธานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   
   
ผู้ช่วยรองอธิการบดี  
วิทยาเขตบางเขน  
ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
อาจารย์สุจิณณา กรรณสูต ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ดร.อนุชัย รวมวรังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
อาจารย์เออวดี อุบลศุข ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
วิทยาเขตกำแพงแสน  
อาจารย์เบญญา กสานติกุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
วิทยาเขตกำแพงแสน
อาจารย์ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน
นายเพิ่ม สุรักษา ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
   
วิทยาเขตศรีราชา  
อาจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์สถาพร เชื้อเพ็ง ผู้ช่วยรองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตศรีราชา
   
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ว่าที่ร้อยตรีอำนวย ตันพานิชย์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
อาจารย์วิรัช หิรัญ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
อาจารย์อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล

ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
   

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University