หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน/เครือข่ายสารสนเทศเกษตร
เครือข่ายสารสนเทศเกษตร
 
> รวบรวมฐานข้อมูล งานวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตอบสนองยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต
   และการตลาด ของอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร
   จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ศูนย์ความรู้งานวิจัยการเกษตร
 
 
> รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร
 
 
> สารสนเทศเกษตร
   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
> ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
   รวบรวมความรู้ทางด้านการเกษตร
   จัดทำโดย : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University